Už 30 rokov sa staráme o vaše investície.

Spravujeme
aktíva vo výške
viac ako
1,22 miliardy €

Výber ocenení, ktoré získali naše fondy za 30 rokov

Prvý realitný fond

Prvý realitný fond, je investícia ktorú skutočne vidíte

Fond spravuje majetok v hodnote viac ako 310 miliónov €. Ponúka dlhodobú výkonnosť bez významných výkyvov, výnosy spojené s prenájmom nehnuteľností a reálny rast ich hodnoty.

naše ďalšie fondy

správy z finančných trhov

Aktuálna výkonnosť Prvého realitného fondu

Naši investori, podielnici ale aj všetci, ktorí nás sledujú na sociálnych sieťach a čítajú komentáre k vývoju Prvého realitného fondu (PRF) si určite spomenú, že ...

Black Friday na svetových trhoch

Vo svete obchodu býva už zvykom, že nasledujúci deň po dni Vďakyvzdania je takzvaný Black Friday. Black Friday alebo čierny piatok je marketingový pojem pre zľavy na tovary a služby, ...

Black Friday a jeho vplyv na ceny akcií

Štvrtý novembrový piatok (tentoraz 26. november) je tzv. Black Friday. Čierny piatok, ktorý je označovaný aj za začiatok predvianočnej nákupnej horúčky, nasleduje deň po americkom Dni vďakyvzdania. Asi netreba pripomínať, že je spojený s množstvom výpredajov, akcií ...

máte otázky? ozvite sa nám.

Upozornenie

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. So štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a. s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku sa môžete oboznámiť v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.

IAD Investments, správ. spol., a.s.      •       Malý trh 2/A, 81108 Bratislava      •       www.iad.sk      •       0800 601 601      •       info@iad.sk

IAD Investments, správ. spol., a.s.

Malý trh 2/A, 81108 Bratislava

www.iad.sk

0800 601 601

info@iad.sk